homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Godsdienstpedagogisch kijken

...

Richard- Illustratie bij Home Item 1.JPG

In deze vakdidactiek zetten we de spotlights uiteraard op het specifieke domein van levensbeschouwing, religie en godsdienstonderwijs. We proberen naar de ontwikkeling van leerlingen te kijken vanuit een inspirerend religieus en godsdienstig perspectief. En dat houdt natuurlijk veel meer in dan alleen het aan de orde stellen van een willekeurig thema dat misschien wel iets met levensbeschouwing te maken heeft, of het vertellen van een bijbelverhaal dat toevallig op het rooster staat. Het gaat ons om niets minder dan onderwijs met godsdienstpedagogische kwaliteit. Daaronder verstaan we onderwijs dat goed is voor de leerlingen omdat het kan bijdragen aan hun persoonsvorming of de identiteitsontwikkeling in religieuze of godsdienstige zin.

 

Als je deze zienswijze tot je laat doordringen, roept dat wellicht vragen op. Misschien denk je wel: Tja, ik wil best goede godsdienstlessen geven, maar over zoiets ingewikkelds als mijn godsdienstpedagogische rol heb ik nog nooit nagedacht. Daar heb ik geen verstand van; dat kan ik nog helemaal niet waarmaken! Of: Ik voel me absoluut onzeker en ondeskundig en ik kan leerlingen eigenlijk helemaal niet verder helpen, omdat ik zelf nog met allerlei vragen zit…

Wanneer deze gedachten bij je opkomen, kunnen we verder. Het is waar: bij het aangaan van jouw godsdienstpedagogische verantwoordelijkheid kom je bij vlagen, of misschien zelfs wel permanent, jezelf tegen. Je beschikt immers vanuit je eigen persoonlijke levensloop over allerlei ervaringen met de wereld van religie en godsdienst. En dat kan zowel positief als negatief uitpakken. Maar maak je geen zorgen; je staat aan het begin van je beroepsmatige ontwikkeling. Het is hoe dan ook goed om te beseffen dat je bij de godsdienstpedagogische leerprocessen in de basisschool altijd je eigen biografie zult tegenkomen. Dat kan zelfs niet anders, omdat je eigen persoonlijke ervaringen, inzichten en overtuigingen per definitie meespelen in elke pedagogische relatie die je met de

leerlingen aangaat.

 

Het is noodzakelijk om als aankomende leraar dicht bij jezelf te blijven en na te denken

over je eigen levensvisie en inspiratiebronnen. De vraag wie je voor de leerlingen wilt zijn, brengt je misschien op geheel nieuwe vragen en wellicht op een nieuw zelfbesef. Maar je beroepsontwikkeling begint heel gewoon met het openstellen van je hart voor de leerlingen die je in de alledaagse praktijk van de basisschool tegenkomt. In de school zijn zij voor hun algemene vorming en in het bijzonder voor hun religieuze en godsdienstige oriëntatie en ontwikkeling op jou aangewezen. Dat is een verrassende ervaring. Die bijzondere kant van je beroepsuitoefening is zeker in het begin even wennen.

 

* Deze tekst staat in het tweede hoofdstuk van V&O: Met het oog op kinderen. Zie voor meer informatie: de aansluitende paragraaf op bladzijde 50 en verder. Daar worden drie belangrijke godsdienstpedagogische competenties beschreven: het waarnemen, interpreteren en begeleiden van kinderen in hun godsdienstige ontwikkeling.

 

>>> terug

 

 

 

V&O Profiel

Omslag vakdidactiek V&O.jpg

 

Verwonderen & Ontdekken is de eerste kindertheologische vakdidactiek voor het basisonderwijs. Kenmerkend is de intentie om optimaal recht te doen aan zowel (1) de elementaire ervaringen van kinderen en de belangrijke levensvragen die zij stellen, als aan (2) de ontdekking van elementaire levensbetekenissen vanuit de authentieke bronnen van de godsdienstige traditie. Onderwijsgevende hebben om eigentijdse leeromgevingen voor alledaagse onderwijssituaties te ontwerpen, een inspirerend vakconcept en een praktische gereedschapskist nodig. Beide zijn in het meeromvattende handboek V&O op godsdienstpedagogische wijze onderbouwd en op een zeer toegankelijke wijze beschreven.

 

Verwonderen & Ontdekken voldoet volledig aan de actuele criteria ten aanzien van de vakinhoudelijke kennisbasis zoals die thans op protestantse en katholieke lerarenopleidingen worden gehanteerd. Het handboek V&O fungeert in Nederland en België als de belangrijkste inspiratiebron voor de kindertheologische vernieuwing in het domein van godsdienst & levensbeschouwing.