homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Waarborg voor voortbestaan en ontwikkeling

...

De cijfers

Volgens het Reformatorisch Dagblad zijn er in het openbaar onderwijs circa 300 Logo GVO en HVO.jpgleerkrachten voor het protestants - christelijke godsdienstonderwijs werkzaam en ongeveer evenveel leerkrachten voor het humanistisch vormingsonderwijs. Tevens zijn er op dit moment in het openbaar onderwijs vijftien leerkrachten werkzaam voor het islamitisch onderwijs. Verder zijn er tien leerkrachten die rooms-katholiek vormingsonderwijs verzorgen. In de meeste gevallen zijn de betreffende leerkrachten parttime werkzaam. Al met al voorzien zij 73.000 leerlingen in het openbaar onderwijs van GVO en HVO. Volgens het Reformatorisch Dagblad zou de behoefte groter kunnen zijn wanneer openbare scholen duidelijker aan de ouders zouden laten weten dat de mogelijkheid tot GVO en HVO bestaat. Die veronderstelling lijkt niet onaannemelijk en op dat punt ligt een uitdaging voor openbare basisscholen om te komen tot een adequate informatievoorziening aan de ouders.

 

Tien miljoen Euro

Zoals opgemerkt, gaat de overheid met ingang van het schooljaar 2009/2010 het GVO en HVO op openbare basisscholen bekostigen. De Tweede Kamer is bij de laatste begrotingsbehandeling van het Ministerie van OCW met het voorstel akkoord gegaan. Dit tot grote vreugde van twintig samenwerkende organisaties (zie onder), die jarenlang hebben geijverd voor financiering. Hun pleidooi kwam voort uit de constatering dat de gebruikelijke subsidies in toenemende mate door lokale overheden werden afgebouwd. Het gevolg was dat de organiserende instanties gedwongen werden om zelf voor de kosten van het GVO en HVO op te draaien. In een aantal gevallen devalueerde het vormingsonderwijs noodgedwongen zelfs tot een vorm van ‘vrijwilligerswerk’.

De structurele financiering van 10 miljoen Euro voor het GVO/HVO is uiteraard plezierig voor de leerkrachten die zich inzetten voor het vormingsonderwijs. Daar staat anderzijds tegenover dat de overheid de nodige kwaliteitseisen stelt. Leraren GVO en HVO dienen vanaf nu te voldoen aan de algemene criteria voor bekwaamheid van de Wet op de Beroepen In het Onderwijs (Wet BIO). Die eis is uiteraard volkomen terecht. De samenwerkende organisaties werken dan ook hard aan de verdere professionalisering van leraren. Nu er - eindelijk - in een deugdelijke bekostiging wordt voorzien, is het vormingsonderwijs in een stroomversnelling terecht gekomen. Dankzij de structurele subsidie is het voortbestaan en de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig GVO en HVO op openbare basisscholen gewaarborgd.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de nieuwe initiatieven en ontwikkelingen rond het godsdienstig - en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen, kun je terecht op de site GVO en HVO.

 

 

 

De samenwerkende organisaties

 • CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken)
 • Stichting HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs)
 • HV (Humanistisch Verbond)
 • CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid)
 • ISBO (Islamitische Scholen Besturen Organisatie)
 • SPIOR (Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond)
 • IKOS (Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken)
 • PKN (Protestantse Kerk in Nederland)
 • RKK (Rooms Katholieke Kerk)
 • AOb (Algemene Onderwijsbond)
 • Besturenraad voor Christelijk onderwijs
 • CBOO (Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs)
 • Hindoe Raad Nederland
 • NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap)
 • LVHVO (Landelijke Vereniging Humanistisch Vormingsonderwijs)
 • CNV Onderwijs
 • VBS/NABS (Vereniging Bijzondere Scholen/ Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad)
 • VOO (Vereniging Openbaar Onderwijs)
 • VOS/ABB (Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen)
 • Humanistische Alliantie

 

 >>> terug