homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Nieuwe Bijbelvertaling

...

Discussie

Tijdens een vier uur durende discussie bleef het lange tijd spannend of de NBV het wel 'zou halen'. De voorstanders en de tegenstanders leken elkaar in evenwicht te houden. Uiteindelijk waren zestien synodeleden tegen. Een tegenvoorstel om besluitvorming over NBV uit te stellen kreeg 33 stemmen. Er waren 146 synodeleden aanwezig.

 

Al eerder kwam de Nieuwe Bijbelvertaling van verschillende kanten onder inhoudelijke kritiek te staan. Ter verheldering verwijzen we naar een open brief, die voorafgaand aan de Synodebijeenkomst gepubliceerd in het Friesch Dagblad. De auteur was Dr. Rochus Suurmond, emeritus predikant en kerkelijk hoogleraar voor bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn brief tekende hij onder andere aan dat in het Nieuwe Testament van de NBV op veel plaatsen bewuste zinspelingen op het Oude Testament nodeloos onzichtbaar zijn geworden. Dr. Suurmond: “Daarmee wordt de band tussen Oude en Nieuwe Testament verbroken. Dat is een theologische beslissing zonder weerga, met grote consequenties, waarmee de kerk geen vrede zou mogen hebben.”

Hoogleraar dr. Klaas Spronk, (de auteur van het zesde hoofdstuk van V&O) die namens het synodebestuur de bespreking inleidde, erkende dat de vertaling beter kan. Maar een revisie van de NBV lost naar zijn mening de bezwaren van de critici niet op, omdat hun eisen niet passen binnen de toegepaste vertaalmethode. Dr. Spronk: “Het is een illusie te denken dat we ooit een vertaling zullen hebben waar we het allemaal mee eens zijn.''

 

Vlak voor de stemming kwam het synodebestuur de twijfelaars nog tegemoet. Er komt alsnog een verhelderende handreiking aan gemeenten, waarin van elk van de officiële vertalingen wordt aangegeven wat de specifieke kenmerken zijn.

 

Vertaalaantekeningen

De Nieuwe Bijbelvertaling is een poging tot vertaling in hedendaags, natuurlijk Nederlands. Het is een interconfessionele vertaling, uitgebracht door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) in samenwerking met Vlaamse partnerorganisaties.

Wie kennis wil nemen van de vertaal-methodische uitgangspunten en achterliggende zienswijzen van de vertalers, kan terecht op de bijgaande site van het NBG. Zie aldaar de rechter kolom.

 

V&O-Rubriek: Vragen

Studenten van de lerarenopleidingen basisonderwijs blijken bij hun Middeleeuwse_voorstelling_van_een_melaatse.jpg ...onderwijsvoorbereiding gebruik te maken van de Nieuwe Bijbelvertaling. Dat heeft in ieder geval een eerste vraag aan de redactie van de site Verwonderen & Ontdekken opgeleverd. Zie voor de uitleg van ’Melaats’ of ‘Huidvraat’ de toelichting op de site Verwonderen & Ontdekken.  

 

  

 

Bronnen: ANP, Friesch Dagblad, Dagblad Trouw, Nederlands Dagblad.

 

>>> terug