homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Educatieve uitgave van de Koran

...

De Koran voor kinderen en volwassenen

Cover - Koran voor kinderen en volwassenen.JPG ...Met hun educatieve bewerking van de Koran willen de Islamdeskundigen Lamya Kaddor (1978) en Rabeya Müller (1957) de wijdverbreide onwetendheid van de islamitische kinderen en jongeren ten aanzien van hun eigen godsdienst tegengaan. De uitgave beoogt in de tweede plaats voor buitenstaanders een gids te zijn bij het lezen van de Koran. Dit heilige boek blijkt veel beginners moeite op te leveren. Het plaatsen van de verhalen en de geloofsleer is voor hen een hele opgave. Om die reden is de uitgave thematisch opgezet. Het werk telt 12 hoofdstukken waarin de centrale onderwerpen van de Koran met behulp van de oorspronkelijke verzen op een elementaire wijze zijn beschreven. Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een samenvatting en een interpretatie.

Aanvullend op de teksten zijn miniaturen uit de Islamitische kunsttraditie opgenomen. Hiervoor hebben de auteurs een pedagogische reden. Naar hun opvatting kan het aanbod van beeldmaterialen uit de Islamitische kunst een hulpmiddel zijn om toegang te krijgen tot de inhoud van de Koran.

 

´De Koran vertaald voor kinderen en volwassenen´ oogstte de afgelopen tijd niet alleen grote waardering bij een breed publiek, maar ook veel kritiek. De uitgave zou berusten op een selectieve keuze van teksten. Omstreden verzen komen niet ter sprake. In een interview met een Duitse radiozender verzette Lamya Kaddor zich op haar beurt tegen de eenzijdige waarneming van de Islam in Duitsland. Zij stelde dat de Sharia, de Jihad en hoofddoeken niet de hoofdzaken zijn van het Islamitische geloof. Wat de gekozen vorm en de keuze van de inhoud betreft: die komt voort uit de wens van de auteurs om jonge en oudere lezers een meer gemakkelijke en meer begrijpelijke toegang tot de Koran te geven. Daarnaast is het hun intentie om een aantal vooroordelen ten aanzien van de Koran op te ruimen. Lamya Kaddor en Rabeya Müller pleiten dan ook voor een het lezen van het heilige boek van Moslims zonder vooroordelen. Tegelijk spreken zij zich uit tegen "misbruik van religie".

 

  • Lamya Kaddor komt uit een Syrische familie en is geboren in Duitsland. Zij onderwijst Islamwetenschap en godsdienstpedagogiek aan de Universität Münster. Zij geeft ook les op een school.

 

  • Rabeya Müller groeide op in een katholiek gezin en bekeerde zich tot de Islam. Zij is Islamwetenschapster en pedagoge. Zij leidt het Institut für interreligiöse Pädagogik und Didaktik in Keulen.

 

Der Koran für Kinder und Erwachsene, übersetzt und erläutert von Lamya Kaddor und Rabeya Müller, C.H. Beck Verlag, München. ISBN 978-3-406-57222-7. € 19,90.

 

 

Exemplarisch

- Om een beeld te geven van de esthetische kwaliteit van ‘De Koran voor kinderen en volwassenen’ zijn hieronder een viertal dubbele pagina’s geplaatst. De auteurs zijn bij de vormgeving uitgegaan van de rijkdom van de Islamitische traditie. En tevens van beelddidactische principes uit de Duitse godsdienstpedagogiek, zoals die zijn terug te vinden in het werk van experts, zoals Gerhard Brockmann en Manfred Kwiran.

- Opmerkelijk blijft voorts de waardering voor de omgang met authentieke teksten. In de Islamitische cultuur is dat overigens een vanzelfsprekende zaak. Wie evenwel kennis neemt van publicaties van godsdienstpedagogen uit het Nederlandse taalgebied (en van de meest gangbare schoolmethoden voor het domein Godsdienst / Levensbeschouwing), kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de exploratie van authentieke bronnen geheel van de agenda is verdwenen. Ook in de mainstream van het protestants – christelijke onderwijs, waar het oude principe van ‘Sola Scriptura’ lang herkenbaar is gebleven.

- De keerzijde van de verandering van godsdienstpedagogische prioriteiten is evident. Leerlingen zullen in steeds mindere mate kunnen teruggrijpen op een elementaire kennisbasis. Daarmee wordt hen de mogelijkheid onthouden om een zinvolle interreligieuze dialoog te voeren. Kortom: de verschijning van ‘De Koran voor kinderen en volwassenen’ geeft te denken over de aard en de inhoud van de vormende kwaliteit van het domein Godsdienst / Levensbeschouwing.

 

Vier afbeeldingen

Koran voor kinderen en volwassenen (1).JPG

Koran voor kinderen en volwassenen (2).JPG

Koran voor kinderen en volwassenen (3).JPG

Koran voor kinderen en volwassenen (4).JPG