homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Schweitzer over 'Theologiseren voor kinderen'

...

Presentatie Schweitzer RPI Loccum 2012.jpg

 

Enkele kanttekeningen

  • Over de bijdrage van Schweitzer ten aanzien van Theologiseren voor kinderen valt veel meer te vertellen. We beperken ons hier tot enkele kanttekeningen. Bij zijn hierboven geschetste aandachtspunten maakt hij de kritische opmerking dat het kindertheologische onderwijsaanbod alleen dan plausibel is wanneer (1) daarmee aan kinderen de nodige ruimte wordt gegeven voor hun eigen inbreng en wanneer (2) voor hen de nodige mogelijkheden worden ontsloten om nieuwe relevante kennis en inzichten te verwerven die anders niet binnen hun bereik zouden kunnen komen. Waarvan acte!
  • Ten aanzien van de praktische invulling van Theologiseren voor kinderen verwijst Schweitzer naar de inhoudelijke en domeinspecifieke criteria van fundamentele, exemplarische en elementaire kennis, zoals die door de onderwijswetenschapper en lerarenopleider Wolfgang Klafki zijn geformuleerd. Zoals in de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is uiteengezet ging Klafki er bij zijn vormingsconcept van uit dat elementaire kennis in feite een combinatie is van: a) datgene wat als fundamenteel en representatief kan worden beschouwd voor het betreffende vakgebied, en b) datgene wat een essentiële bijdrage kan leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de kinderen. Op basis van die combinatie voerde hij een overtuigend pleidooi voor (c) een exemplarische concentratie op elementaire inhouden. De vraag is hoe die criteria in de concrete onderwijspraktijk kunnen worden uitgewerkt. (zie meer informatie in: Verwonderen & Ontdekken blz. 111 - 114).
  • In de lijn van Klafki komen we dan - kort samengevat - terecht bij de volgende basisvragen die voorafgaan aan het vakspecifieke ontwerp van ontwikkelingsgerichte onderwijsleerprocessen.

1. Welke inhoudelijke thema's zijn zowel elementair voor het vak, als essentieel voor de ontwikkeling van de leerlingen? 2. Welke actuele ervaringen hebben de leerlingen met het thema? 3. Wat kan daarvan de vormende betekenis zijn met het oog op hun toekomst? 4. Welke toegangen en ontwikkelingsmogelijkheden laten zich in het te ontwerpen leerproces ontsluiten? 5. Welke leeractiviteiten, incentieven en media dragen bij aan de pedagogische en didactische kwaliteit van het godsdienstonderwijs?

Tenslotte

Wie de meeromvattende beschouwing van Schweitzer ten aanzien van Theologiseren voor kinderen wil nalezen, moet nog even wachten op het eerstvolgende elfde Jahrbuch für Kindertheologie dat in de loop van 2012 bij de uitgeverij Calwer Verlag zal verschijnen.

>>> terug