homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Interessante publicaties

...

Entwicklungspsychologie in der Religionspädagogik.jpg ...Domeinspecifieke ontwikkelingspsychologie

De aan kinderen toegeschreven ‘beperkte manier van denken' hangt veelal samen met hun aanvankelijk nog fragmentarische oriëntatie in het godsdienstige domein. Deze opzienbarende gedachte laat zich ontlenen aan de innovatieve studie: ‘Entwicklungspsychologie in der Religionspädagogik', geschreven door de hoogleraren Gerhard Büttner en Veit-Jakobus Dieterich. Zij pleiten voor een domeinspecifieke upgrade van eerdere fasentheorieën, waarin de focus valt op vermeende deficiënties bij kinderen. Die doen geenszins recht aan hun potentiële levensbeschouwelijke ontwikkeling in het godsdienstige domein. Kinderen blijken onder andere meervoudige godsdienstige voorstellingen te hanteren.

 

>>> Lees meer

 


Cover Petra Freudenberger-Lötz - Theologische ...Theologische gesprekken met jongeren

Wie meer wil weten over godsdienstpedagogische communicatie met jongeren, kan terecht bij Prof. Petra Freudenberger-Lötz. Samen met haar studenten onderzocht zij de ins en outs van ‘Theologiseren met Jongeren'. Kortweg beoogt de benadering van TmJ op een interactionele manier bij te dragen aan de meervoudige verkenning en waarneming van de werkelijkheid en de theologische reflectie op vragen, zienswijzen, zijnswijzen en levensbetekenissen. De gehanteerde uitgangspunten, de thematieken en de praktijkervaringen zijn kristal helder beschreven. Als zodanig biedt het boek een goede oriënteringsbasis voor docenten die jongeren èn het domein van de theologie serieus wensen te nemen.


Website Leraar24.jpgVideo's op Leraar24

Leraar24 is een online platform voor leraren. Daar is inmiddels ook een Dossier ‘Levensbeschouwelijk onderwijs in het PO' te vinden. Onder deze algemene noemer worden negen korte video's aangeboden, die samen een boeiend en veelkeurig beeld geven van uiteenlopende religieuze en godsdienstige praktijken. Diversiteit is een uniek kenmerk van het Nederlandse onderwijs.


Cover Moderne Devotie.jpgModerne Devotie

‘Terug naar de oorspronkelijke bronnen' is het devies van veel hervormingsbewegingen. De Moderne Devotie werd op gang werd gebracht door Geert Grote (Deventer) en vervolgens uitgebouwd door Thomas a Kempis (Zwolle). Zij keerden terug naar navolging van Jezus en de geloofspraktijk van de eerste christenen. De Moderne Devotie leverde destijds onder andere ook belangrijke innovaties op van het onderwijs. Daar plukte Desiderius Erasmus bijvoorbeeld de vruchten van.

Meer lezen »


Cover dissertatie Erna van Koeven.jpgIdentiteit en literatuuropvattingen

Een derde deel van de Nederlandse basisscholen draagt de protestants-christelijke signatuur. Het merendeel hiervan is ‘open' protestants-christelijk. Kenmerkend zijn de levensbeschouwelijk gemengde leerlingenpopulatie en een open visie op de christelijke identiteit. Toch ontbreken ook op deze scholen populaire kinderboeken in de boekencollectie. Dat is des te opmerkelijker in het licht van de protestantse leestraditie, waarin het zelf leren kiezen een vooraanstaande plaats inneemt. Erna van Koeven schreef een boeiende dissertatie.

 

 Meer lezen »


Model Elementariseren (Nl).jpgStudietekst concept Elementariseren

Tijdens studiedagen, trainingen van leerkrachten in het basisonderwijs en andere bijeenkomsten, blijkt grote nieuwsgierigheid te bestaan naar het model Elementariseren.
In de bijgaande studietekst (Pdf, 5 pagina´s) wordt een compacte samenvatting gegeven van de Nederlandse versie van het Model Elementariseren. Wie een praktische uitwerking wil, kan natuurlijk terecht in de gereedschapskist die in het vierde hoofdstuk van de Vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is beschreven. Klik hier voor de compacte samenvatting.


Spuren lesen - Godsdienstmethode.jpgGodsdienstmethode ‘Spuren lesen'

In Duitsland is een kindertheologische methode voor groep 1 en 2 van het (pc) basisonderwijs verschenen. Kenmerkend voor het ontwerp is de beeldende vormgeving en de exemplarische focus op elementaire inhouden.
De achterliggende optiek is helder uitgewerkt in een veel omvattende handleiding (312 blz.), waarmee leerkrachten op een nieuwe manier vorm en inhoud kunnen geven aan onderwijs dat de moeite waard is. ‘Spuren lesen' biedt tevens een audio-CD en een set kijkplaten.


>> Meer gegevens


Bert Roebben - Scholen voor het leven.jpgScholen voor het leven

Bert Roebben schreef een ‘kleine didactiek van de hoop in zeven stappen'. Daarin wordt het leerproces ontrafeld en wordt onderzocht hoe de leraar als persoon, met een eigen professionaliteit en spiritualiteit, in elke stap aanwezig kan zijn. Nieuwe inzichten uit de wereld van de (godsdienst-) didactiek en onderwijskunde komen aan bod en worden concreet doorvertaald naar het dagelijkse handelen van de leraar als oriëntatiebaken voor kinderen en jongeren. Bij de verschijning van deze nieuwe uitgave wordt een symposium georganiseerd.

 

 


 

RE - Celebrate with us.jpg‘We are celebrating RE'

In Engeland en Wales staat de betekenis en het belang van Religious Education deze maand volop in het middelpunt van de belangstelling. Dat is te danken aan de RE-Council of England and Wales. De algemeen vormende en maatschappelijke waarde van RE wordt royaal belicht. De speciale website Celebrating RE geeft een goed beeld van de eigen aard en inhoud van het schoolvak. In het menu is een veelheid aan informatie te vinden. Op de site V&O kun je onder actuele ontwikkelingen overigens nog meer lezen over Religious Education.

 


DVD Kindertheologie.jpgKindertheologische DVD

Het moest er toch een keer van komen: Theologiseren met kinderen op een DVD. Het initiatief kwam van Guy Rainotte, een Belgische onderwijsinspecteur en maker van educatieve films. Het resultaat is een documentaire van 88 minuten. Acht deskundigen geven hun visie. En tevens passeren diverse onderwijspraktijken de revue. De DVD wordt op 7 april (Open Studiedag PThU Kampen) door Rainotte toegelicht. Een dergelijke praktijktheoretisch DVD zou ook in ons taalgebied kunnen voorzien in de toenemende belangstelling voor het wat en het hoe van TMK.

 


Eerste TMK master in Leuven.jpgMaster Mieke Bleys: Theologiseren met kinderen

De studente Mieke Bleys behaalde onlangs haar Master aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Haar scriptie verscheen op de Belgische site Thomas. Mieke koos voor het uitdagende onderwerp TMK omdat geloofscommunicatie met kinderen haar persoonlijke belangstelling heeft. De scriptie biedt een overzicht van theoretische en praktische aspecten van TMK. En passant beschrijft Mieke uitgangspunten uit de kindertheologische vakdidactiek van Valstar & Kuindersma.

 

Meer lezen »

 

 


 

Symmetrical Communication coverontwerp.jpgInternationale bundel

De opbrengst van de internationale conferentie over Kindertheologie (2009) is voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. De Engelstalige bundel wordt officieel gepresenteerd tijdens de komende internationale conferentie aan de PThU te Kampen (april 2011). Bert Roebben schreef het openingsartikel. Aansluitend volgen oriënterende bijdragen van 16 auteurs uit diverse Europese landen. De uitgave van het RPI Loccum verschijnt onder de titel: ‘Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe'.Voor de redactie tekenden Friedhelm Kraft, Gerhard Büttner en Hanna Roose.

 

Meer lezen »

 

 


 

Aartsbisschop Desmond Tutu als verteller.jpgKinderbijbel van Desmond Tutu

De bijna 80jarige bisschop Tutu schreef een bijzondere kinderbijbel voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De Nederlandse uitgave verscheen onlangs bij uitgeverij Jongbloed onder de titel ‘Kinderen van God’. Tutu is geïnspireerd door God die mensen onvoorwaardelijk lief heeft. Dat goede nieuws klinkt in de 56 verhalen door. Tussen de regels zijn meer motieven te herkennen die bepalend waren in Tutu’s eigen leven. De uitgave is rijk geïllustreerd door 20 kunstenaars uit verschillende landen, waaronder Marijke ten Cate. Op Youtube kun je Tutu zelf beluisteren. Zie ook de exemplarische fragmenten 1 en 2.

 

 


 

Canonoverzicht - 50 ramen.jpgVensters op de geschiedenis

Over wat leerlingen op school over de Nederlandse geschiedenis zouden moeten leren, is de afgelopen jaren hevig gediscussieerd. In 2006 kwam de commissie Van Oostrom met een rapport. Daarin werden 50 vensters op de Nederlandse geschiedenis voorgesteld, als een overzicht van ‘wat iedereen in elk geval zou moeten weten van de geschiedenis en de cultuur van Nederland’. Idealiter zouden alle leerlingen tussen de acht en veertien jaar op school kennis dienen te maken met de canon voor het geschiedenisonderwijs. Opmerkelijk is dat daarin de maatschappelijke en culturele rol van religie slechts op een marginale manier aan de orde komt.

 

Meer lezen »

 


Cover Bibliodrama.JPGDe didactiek van Bibliodrama

Bibliodrama is een van de meest bekende vormen van interactie met Bijbelverhalen. Het door vier Vlaamse ervaringsdeskundigen geschreven boek ‘Bibliodrama begeleiden’, biedt een brede oriënteringsbasis voor het spelenderwijs ontsluiten van Bijbelverhalen. Die ontsluiting kan ‘van binnen uit’ tot stand komen via het interpreteren en spelen van rollen van de personages die in verhalen optreden. Daarbij resoneren per definitie eigen levenservaringen, vragen en veronderstellingen (preconcepten).De uiteenlopende percepties van de spelers zijn bepalend voor de groepsdynamiek, die om een zorgvuldige begeleiding vraagt. Bibliodrama op school is te beschouwen als een gespeelde vorm van ‘Theologiseren met kinderen’.

 

Meer lezen »  

 


SAPHIR 5-6.jpgState of the Art in het islamitische godsdienstonderwijs

Saphire 5/6 is het eerst verschenen deel van een serie schoolboeken over de Islam, bestemd voor het islamitische godsdienstonderwijs op Duitse scholen. Saphire geeft leerlingen informatie over het islamitische geloof en bijbehorende geloofspraktijken. De serie beoogt jonge moslims thuis te laten geraken in hun eigen traditie. Anderzijds willen de auteurs een godsdienstpedagogische bijdrage leveren aan de integratie van leerlingen met een islamitische achtergrond in de Duitse samenleving. De uitgave van Saphire beantwoordt aan de pedagogische en didactische standaards zoals die in Duitsland voor schoolboeken worden gehanteerd. Met Saphire 5/6 is het islamitische godsdienstonderwijs in Duitsland definitief op de kaart gezet.

 

Meer lezen »

 


Koran - Educatief.jpgEducatieve uitgave van de Koran

De in Duitsland verschenen ‘Koran voor kinderen en volwassenen’ is een bijzonder fraai vormgegeven publicatie. Dankzij de thematische opzet, de begrijpelijke teksten en de duidelijke uitleg, biedt het boek een eigentijdse toegang tot het heilige boek van de Moslims. In deze educatieve uitgave, geschreven vanuit een pedagogisch en theologisch perspectief, komt een reeks van interessante onderwerpen aan de orde. Om maar eens wat te noemen: Wat zegt de Koran over God, de schepping, de boodschappers, Maria en Jezus, en ‘goed’ en ‘kwaad in het leven? De auteurs leveren door de kennismaking met authentieke Koranteksten een essentiële bijdrage aan de mogelijkheid van een interreligieuze dialoog.

 

Meer lezen »

 


Cover - W. van der Meiden.jpgProefschrift over kinderbijbels

Op 4 december 2009 promoveerde Willem van der Meiden (55) theoloog, journalist en communicatieadviseur, aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland. Als promotor fungeerde prof. dr. A.A. den Hollander, hoogleraar in de geschiedenis van het religieuze boek. Het proefschrift draagt de titel: ‘Zoo heerlijk eenvoudig’ – promotieonderzoek naar de geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.

 

Meer lezen »

 


Cover Bert Roebben.jpgBert Roebben: ‘Seeking Sense in the City’

Van de hand van Bert Roebben, thans hoogleraar Religieuze Educatie in Dortmund, verscheen bij Lit-Verlag het boek ‘Seeking Sense in the City. European Perspectives on Religious Education’ . De twaalf hoofdstukken tellende studie bevat deels vertalingen van gedeelten uit zijn ‘Godsdienstpedagogiek van de hoop. Grondlijnen voor religieuze vorming’ (Leuven 2008), en deels elders gepubliceerde artikelen. Wie geïnteresseerd is in dit werk van Roebben, kan zich aan de hand van de introductie (Pdf. 15blz.) een beeld vormen van de inhoud.

 

Meer lezen »

 


Cover - goed onderwijs - Augustinus.jpgNieuwe uitgave van ´De Catechizandis Rudibus´

Wat moet je beginners vertellen over de christelijke leer? Hoe houd je er zelf plezier in, ook al moet je iets voor de honderdste keer uitleggen? Kortom, hoe geef je goed en inspirerend onderwijs, zonder zelf gedemotiveerd te raken? In zijn geschrift De Catechizandis Rudibus geeft kerkvader Augustinus antwoorden op deze vragen. Hij schreef het boek op verzoek van een catecheet uit Carthago. Het is direct gericht op de dagelijkse praktijk. Allereerst gaat Augustinus in op didactische punten. Hij benadrukt de manieren waarop de docent zijn eigen blijmoedigheid op peil kan houden. Vervolgens geeft hij een model-uiteenzetting van de christelijke leer en de hoofdpunten uit de Bijbel.

 

Meer lezen »

 


Kuindersma - Symbolische betekenissen.jpgSymbolische betekenissen ontdekken

Het afgelopen jaar verzorgde de symbooldidacticus dr. Henk Kuindersma diverse presentaties voor een groot aantal leerkrachten godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) op openbare basisscholen. Kuindersma stelt dat de gedachte dat kinderen pas vanaf hun het achtste jaar in symbooltaal zouden kunnen communiceren op een misverstand berust. Hij beroept zich voor zijn standpunt op recente onderzoeksresultaten van het Internationale Netwerk Kindertheologie. Kinderen blijken over veel meer vaardigheden te beschikken dan tot nu toe door veel godsdienstpedagogen werd aangenomen. Die conclusie trekt Kuindersma ook zelf op basis van zijn ervaringen met leerkrachten die een lessenserie ontwikkelden rond het verhaal van Jozef.

 

Meer lezen »

 


Damiaan - een didactische bundel - KU LEUVEN.jpg ...Damiaan: een didactische bundel

In België kijkt men met vreugde uit naar zondag 11 oktober 2009. Dan wordt Pater Damiaan, de meest beroemde Belg, door Paus Benedictus XVI heilig verklaard. Doorslaggevend was een miraculeuze genezing, die door de Rooms -katholieke Kerk aan de bovennatuurlijke tussenkomst van Pater Damiaan wordt toegeschreven. Op de site V&O hebben aandacht besteed aan Pater Damiaan en aan melaatsheid. Maak maar eens gebruik de optie: zoeken. Maar State of the Art is evenwel de veelomvattende didactische bundel op de site Thomas (KU Leuven) met diverse gebruiksmaterialen, waaronder video’s. Dat alles ter gelegenheid van de komende heiligverklaring.

 

Meer lezen »

 


1 Keizer Constantijn met Basilica Trier.JPGWaar komen kerkgebouwen vandaan?

Voor de verandering attenderen we hier op een nieuwe bijdrage op deze site. Die komt voort uit een spontane vraag van een leerling: ‘Meester, waar komen kerkgebouwen vandaan?’ Die simpele vraag bleek voor de aankomende leerkracht toch niet zo eenvoudig te beantwoorden. Met de reactie: ‘Dat zal ik nog wel voor je uitzoeken’, was het probleem tijdelijk opgelost. Vervolgens werd de vraag door de betreffende student bij de godsdienstdocente van zijn Pabo gedeponeerd. En ook die moest er eerst nog eens grondig over nadenken. Een week later kwam zij met een PowerPoint-presentatie ‘Van huiskerk naar Basiliek’. Haar 93 dia’s zijn inmiddels op de Beeldbank gezet.

 

Meer lezen »

 


Cover - A Memory of Solferino.jpgHet verhaal van Henry Dunant

Het schip J. Henry Dunant is boot van het Rode Kruis, waarmee mensen die door hun ziekte aan het bed gekluisterd zijn een week op vakantie kunnen. Minder bekend is dat dit vakantieschip vernoemd is naar de Zwitserse zakenman Dunant, die aan het eind van zijn leven de bijnaam kreeg: ‘de vader van het Rode Kruis’. Dunant was destijds totaal onverwacht getuige van de dramatische veldslag bij Solferino (1859). De verschrikkelijke ellende waarin hij de gewonden en stervenden aantrof, was voor hem de directe aanleiding om spontaan hulp te organiseren. Het verslag dat hij drie jaar later op eigen kosten publiceerde, trok internationaal grote aandacht en werd in 16 talen vertaald.

 

Meer lezen »

 


Robert Jackson.jpgDe interpretatieve benadering van Robert Jackson

Leerlingen leven in een samenleving waarbinnen ze in toenemende mate te maken krijgen met levensbeschouwelijke diversiteit. Dientengevolge dienen onderwijsgevenden zich theoretisch en praktisch te bekwamen in vormen van intercultureel onderwijs die verder gaan dan alleen de overdracht van zakelijke informatie. De Raad van Europa kwam met een initiatief. We attenderen op de benadering van Robert Jackson.

 

Meer lezen »

 


National Geografic 2008 - Cover King Herod.jpg ...De echte Koning Herodes

Het decembernummer 2008 van National Geografic bevat een special over Koning Herodes de Grote. Daarin wordt voor een breed publiek informatie geboden over de koning die bekend staat als ‘de kindermoordenaar van Bethlehem’.

 

 

Meer lezen »

 


De wereld van de Bijbel.jpg‘De Wereld van de Bijbel’

Wanneer je godsdienstlessen gaat geven, kom je er al gauw achter dat je de tekst, het verhaal, het handelen en het denken van de personen uit de Bijbel niet goed kunt plaatsen. Dat is ook geen wonder, omdat de wereld van toen er in veel opzichten totaal anders uitzag. Als je meer kijk hebt op de contexten van destijds, kun je beter uit de voeten met de Bijbel. De uitgave ‘De Wereld van de Bijbel’ is een voortreffelijke kennisbron, waaraan je als leerkracht bij de voorbereiding van je lessen essentiële informatie kunt ontlenen. Het boek is zeer toegankelijk geschreven, rijk geïllustreerd, en telt 188 bladzijden.

 

Meer lezen »

 


Foto Dr. Dorian de Haan.jpgNieuws over Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OgO)

De nieuwe vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken sluit aan bij het gedachtegoed van Lev Vygotsky. Om die reden plaatsen we hier drie berichten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Wanneer je nog niet op de hoogte bent van deze benadering, kun je beginnen met de oriëntatie onder het kopje: APS-informatie over OgO.

 

Meer lezen »

 

 

pixel.JPG